Consultanță Securitate și Sănătate în Muncă

SC PALMETA DESIGN SRL - Serviciu extern de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - oferă consultanţă de specialitate pentru activităţi privind securitatea muncii în conformitate cu prevederile din Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă și organizează cursuri de pregătire profesională, perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului cu atribuţii în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă din toate sectoarele economiei naţionale.

Principalele servicii de securitatea muncii prestate sunt :

 • Identificarea şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă - evaluarea riscurilor şi documentaţia pentru securitatea muncii în mod obligatoriu se vor afla în posesia angajatorului (conform Legii 319/2006);
 • Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
 • Elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate pentru fiecare loc de muncă, ţinând seama de particularităţile societăţii precum şi ale locurilor de muncă;
 • Întocmirea documentaţiei pentru informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii muncii;
 • Întocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea 319/2006 privind securitatea muncii şi normele metodologice care cuprind: anexa la fişa postului care cuprinde obligaţiile lucrătorilor pe linie de securitatea muncii; istructiuni tehnice şi de securitatea muncii pentru fiecare loc de muncă şi echipament tehnic; evidenţa zonelor cu risc ridicat (acolo unde este cazul); întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent (acolo unde este cazul); tematica pentru toate fazele de instruire; fişele individuale de instructaj; asistenţă lunară; participarea efectivă la instruirea personalului şi verificarea însuşirii modului de aplicare a măsurilor propuse în planul de prevenire şi protecţie;
 • Monitorizarea funcţionării sistemelor şi echipamentelor de securitatea muncii;
 • Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare şi modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor legale;
 • Întocmirea necesarului de echipamente individuale de protecţie;
 • Întocmirea rapoartelor şi listelor prevăzute de lege;
 • Asistenţă tehnică privind realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul controalelor şi al cercetării evenimentelor;

Documentaţia privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă (SSM)

Documentaţia este întocmită conform Legii 319/6200 și H.G. 1425/2006 și cuprinde:

 • Fişa postului pentru fiecare funcţie, împreună cu anexa privind obligaţiile angajatului în raport cu securitatea şi sănătatea în muncă – SSM;
 • Regulament de ordine interioara, împreună cu anexa privind obligaţiile angajatului în raport cu securitatea şi sănătatea în muncă – SSM;
 • Decizie conducator loc muncă – SSM;
 • Decizie instructaj general – SSM;
 • Decizie instructaj periodic SSM;
 • Tematică instructaj general SSM;
 • Tematică instructaj periodic SSM;
 • Instrucţiuni specifice de SSM pentru întreaga unitate;
 • Instrucţiuni specifice de SSM pentru fiecare loc de muncă;
 • Planul tematic anual de instruire in domeniul SSM;
 • Instrucţiuni proprii de prim ajutor;
 • Aplicarea marcajelor specifice de SSM, conform standardelor în vigoare;
 • Plan de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;
 • Evaluare de riscuri profesionale;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din societate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.048/2006;
 • Măsuri de prim ajutor personalizate pentru riscul fiecarui post de lucru;

Documentaţia SSM se întocmeşte o singură dată, la începutul colaborării, şi este reactualizată ori de câte ori este cazul, fără nici un cost suplimentar.

Asistenţă în domeniul Securităţii şi Sănătăţii Muncii

Asistenţa lunară în domeniul Sănătăţii şi Securităţii Muncii constă din:

 • Efectuarea instructajului de SSM general, la locul de muncă şi periodic;
 • Întocmirea fiselor individuale de instructaj referitoare la SSM;
 • Elaborarea tematicii de instructaj pentru SSM;
 • Planificarea instruirii lunare şi anuale privind instrucțiunile de SSM;
 • Elaborarea documentaţiilor de SSM referitoare la modul de acordare a echipamentului de protecţie, echipamentului de lucru, igienei, alimentaţiei în funcţie de riscurile şi de condiţiile de lucru;
 • Realizarea şi implementarea planului de acţiune în caz de pericol grav şi/sau iminent;
 • Asistenţă pe timpul controalelor.

Cercetarea accidentelor de muncă

Cercetarea accidentelor de muncă

În cazul în care un angajat al societăţii dumneavoastră a suferit un accident de muncă, asigurăm, cercetarea evenimentului respectiv, cercetare ce are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea accidentului, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare.

Documentele întocmite, cu ocazia cercetării unui accident de muncă şi pentru completarea dosarului evenimentului, sunt:

 • procesul verbal de cercetare;
 • notă de constatare de la locul accidentului;
 • schiţe şi fotografii referitoare la eveniment;
 • declaraţiile accidentatului sau accidentaţilor atunci când este vorba de eveniment urmat de incapacitate temporară de muncă sau invaliditate;
 • declaraţiile martorilor sau a altor persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor sau a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
 • stabilirea actelor sau documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului;
 • formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM);
 • strângerea de acte sau documente, de la societatea unde a fost încadrat accidentatul, necesare a fi depuse la dosar în conformitate cu legislaţia actuală;
 • documente obţinute de la unităţile sanitare în cazul în care accidentatul a avut nevoie de îngrijiri medicale în cadrul acestora;
 • alte documente funcţie de natura şi gravitatea evenimentului.

Informații suplimentare

telefon: +40 777 777 777

Dacă aveți întrebari sau doriți o ofertă, ne puteți contacta prin e-mail, telefon, sau prin completarea formularului de mai jos: